• Trang chủ
  • Thời sự
  • Chủ tịch Quảng Nam đôn đốc thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm toán

Chủ tịch Quảng Nam đôn đốc thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm toán

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký công văn gửi lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh về việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Quảng Nam đôn đốc thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm toán - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp thường kỳ UBND tỉnh hồi tháng 9

Theo công văn, để tăng cường trách nhiệm trong công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài chính theo dõi kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đôn đốc, tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Giao Thanh tra tỉnh theo dõi kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đôn đốc, tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan để theo dõi, tổng hợp chung kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền; tham mưu UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cơ quan Trung ương theo yêu cầu.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh (cơ quan tham mưu UBND tỉnh) tổ chức thực hiện và theo dõi việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ có liên quan theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cũng đề nghị các cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.