Hỗ trợ công nhân nghèo vui Tết

Sau một năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, để giúp các đoàn viên, người lao động nghèo có cái Tết ấm,...

Hỗ trợ công nhân nghèo vui Tết

Sau một năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, để giúp các đoàn viên, người lao động nghèo có cái Tết ấm,...