Liên hệ và quảng cáo

 

 

 
I/. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 
Nếu quảng cáo thời gian dưới 01 tháng thì sẽ tính giá là 01 tháng.
Phí thiết kế Banner GIF, Banner Flash : miễn phí.
 
Khách hàng chỉnh sửa thiết kế tối đa không quá 02 (hai) lần, từ lần thứ 03 (ba) chi phí sẽ được tính thành 300.000 VNĐ/ lần chỉnh sửa.
 
II/. CHẾ ĐỘ GIẢM GIÁ:
 
   Hoa hồng : Khách hàng quảng cáo chỉ được hưởng tiền hoa hồng khi đã thanh toán toàn bộ hợp đồng.
 
        STT
            Doanh số quảng cáo
           Hưởng hoa hồng
         1
          Từ 10 triệu đến dưới 20 triệu
               5%
        2
          Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu
              10%
        3
          Từ 50 triệu trở lên
             15%